Gruppe­forløb for børn i misbrugs­familier

Hvide blomster i græsplæne med et stort træ i mellemgrunden og Vibygård i baggrunden

Om gruppeforløbstilbuddet

Vores tilbud er at sammensætte en børnegruppe for børn af misbrugere, hvor der er plads til at mærke, rumme og omsætte det følelsesunivers, som livet som barn i en familie med en misbruger medfører.

Vi tilbyder – alt afhængig af Covid-19 begrænsninger – at hente børnene i vores bus ved deres skole.
Det er et struktureret gruppeforløb med størst muligt fokus på, hvad der skaber tryghed, tillid, glæde og vækst for barnet: hyggelige og rare fysiske rammer, fagligt kompetente, trygheds- og tillidsskabende voksne, og en respektfuld tilgang til, hvordan vi skaber både tryghed, pålidelige gentagelser og et sikkert rum til alle slags følelser i det terapeutiske arbejde.

Vi varetager barnets tarv i en vanskelig livssituation, hvor barnets vilkår ofte varetages til sidst – eller slet ikke – i et behandlingsforløb for en misbrugende forælder, og medvirker til at barnet kan bryde den sociale og psykologiske arv, som livet i en familie med et misbrug ofte medfører.

Vi vil gerne medvirke til, at barnets proces og deltagelse i et gruppeforløb prioriteres i vigtighed på linje med den misbrugende forælders behandlingsforløb, og at begge dele er væsentlige i familiens helingsproces, og vi vil prioritere at familien, sagsbehandler, familierådgiver, misbrugsbehandler og børnenes daglige miljø bliver samarbejdspartnere.

Derfor stiller vi krav til vores samarbejdspartnere, om at vi har en tæt kontakt, og en forpligtelse til at dele de ting, der bliver svære i forløbet. F.eks. er det vigtigt, at vi sammen skaber sammenhæng mellem forælderens misbrugsbehandling og dét vi oplever i arbejdet med barnet, så barnets proces kan få plads og blive mødt.

Målgruppe

 • Alder: 10-16 år
 • Børn i familier med afhængighedsproblematikker.
 • Børn med behov for et rum, hvor deres følelser kan få plads og blive mødt.
 • Børn der har brug for at mødes med- og opdage, at der er andre børn der har samme livsomstændigheder og problemer som dem selv.
 • Børn der har brug for at blive set og spejlet af en tryg voksen, i dét der er svært, når man har en far eller mor med en afhængighed.

 

Praktisk ramme

 • Visitation/opstart: Vi tager individuelle hensyn til det enkelte barns behov, så der laves ”køreplan” for den enkelte i forhold til integration i gruppen. Nogle børn vil være helt klar til at indgå med det samme, hvor andre har brug for en langsommere indføring i gruppen.
 • Barnet følger gruppeforløbet i 6 måneder med et møde hver 14. dag.
 • Udover gruppemøderne vil indgå individuelle terapisessioner for barnet 3 gange i det samlede forløb.
 • Der evalueres med alle implicerede samarbejdspartnere efter 3 måneder.
 • Der er hjemmebesøg hver anden måned.
 • Gruppens møder lægges i tidsrummet 13.00 – 17.00.

Dette prioriteres af to grunde:

1. Gruppeterapiforløbet – og vigtigheden af det – tydeliggøres for omgivelserne, så barnet får mulighed for optimal støtte fra sit netværk. Det giver samtidig mulighed for, at barnets skole kan hjælpe til at afmystificere dét at være barn i en misbrugsfamilie, så barnet ikke skal bære på familiens ”hemmelighed”, og skolen bliver medspiller i at støtte op om barnets deltagelse i gruppen.

2. Barnet vil ikke være fysisk træt efter en lang skoledag, så udbyttet af gruppeterapiforløbet kan blive optimalt.