Behand­lingen

Den terapeutiske behandling på familiecentret

Familiecentret er et tilbud til familier, der er i mistrivsel. Det kan være børnene eller forældrene, der er i mistrivsel, og ofte er det i deres relation og kommunikation, at mistrivslen er opstået. Behandlingen på familiecentret kan foregå i:

  • 9Døgnregi – her bor familierne på Vibygård gennem deres forløb.
  • 9Dagsregi – her kommer familierne i dagtimerne, men bor hjemme.
  • 9Ambulante behandlingstilbud – her skaber vi den nødvendige behandlingsramme i samarbejde med den anbringende kommune og familien.
Mor og barn, hygger sig sammen i et køkken

Et behandlingsforløb varer typisk 3 – 9 mdr. og kan efterfølges af efterbehandling.

Behandlingen kan være afklarende i forhold til, om forældrene er – eller kan blive – ”gode nok” forældre til at imødekomme deres børns basale, følelsesmæssige og udviklingsmæssige behov.

Behandlingen kan være mere rettet mod at forbinde forældre og barn/børn gennem at fordybe kontakten og tilknytningen. Ligeledes arbejdes der på at bearbejde bagvedliggende traumer hos specielt forældrene, styrke børnenes udvikling, regulere tilstande og følelser i familiens medlemmer, og evt. afhjælpe børnenes specifikke vanskeligheder fx sensitivitet eller diagnoser.

Vi går ind for forebyggelse af årelange adskillelser og anbringelser, og arbejder derfor intensivt med relationerne i familien med det sigte at gøre relationerne bæredygtige.

Tre kvinder der sidder sammen i en sofa. De smiler alle tre.  Den ene holder en baby

Citationstegn

Hvis du vil hjælpe et andet menneske, må du møde det, hvor det er…

frit efter Søren Kierkegaard.

Hvorfor terapeutisk behandling?

 Først og fremmest indebærer terapeutisk behandling på familiecentret, at børn og forældre deltager i terapi. Alle familier deltager i familieterapi, og alle forældre deltager i individuel terapi og gruppeterapi. Nogle børn får også individuel terapi eller legeterapi.

At behandlingen på familiecentret er terapeutisk betyder, at vores primære fokus for behandlingen er på bagvedliggende vanskeligheder eller dysfunktion, tidligere traumatiske oplevelser, mangeltilstande, selvværdsproblemer og andre årsager til nutidige problemer/mistrivsel/beskyttelse/adskillelse eller afstand i relationer. Vores terapeutiske fokus i behandlingen, er andet – og mere end ren pædagogisk behandling, hvor fokus ofte er på fremtiden og adfærdsændring – f.eks. hvad man kan gøre næste gang, man støder på en vanskelig situation eller relation.

Ved at arbejde terapeutisk er der mulighed for at bearbejde traumer, reparere brudte relationer og svigt, give næring til mangeltilstande, højne selvværd og derved skabe dybe forandringsprocesser og ikke mindst varige nutidige og fremtidige forandringer.

Den terapeutiske behandling på familiecentret har forældrene som omdrejningspunkt. De har nøglen til, og ansvaret for, de reelle forandringsmuligheder for deres børn og deres familie. Langt de fleste af de forældre der kommer på familiecentret, er ramt af frygt, angst og uro og har et højt niveau af arousal og usikkerhed. De har brug for at forholde sig til, og bearbejde, deres opvækst, traumer, tilknytningsmønster, mangeltilstande, uregulerede tilstande og følelser, selvværd mm. Ved at gøre dette i et støttende og rummende miljø, får de mulighed for at behandle dem selv og deres børn på en anden måde, end de hidtil har gjort. Det kalder vi, at de bryder den psykologiske arv.

En forudsætning for at et sådant dybere terapeutisk arbejde kan finde sted er, at behandlingen foregår i et støttende, rummende, holdende miljø, som først og fremmest udgør et ”sikkert sted” for familierne.
Miljøet på familiecentret er indrettet efter psykiateren Maxwells Jones og hans visioner om ”terapeutisk samfund”. Det terapeutiske samfunds principper er: Fællesskab, demokratisering, tilladende holdning og ”her og nu”. Det er de principper miljøterapien på familiecentret bygger på, og som vi agerer efter i dagligdagen.

Fordi vi ser forældrene som barnets bedste udviklingsressource, arbejder vi intensivt terapeutisk på at styrke relationerne mellem børn og forældre. Vi arbejder også med relationerne mellem forældre og medarbejderne. Ofte får forældrene et meget nært og tillidsfuldt forhold til deres kontaktperson og terapeut, og de relationer bliver ofte bærende for familien. At de bliver bærende betyder, at relationerne kan tåle forskellige udfordringer – både i den støttende og den mere udfordrende afdeling, som den nødvendige udvikling for forældrene kræver.

Vi arbejder terapeutisk med tilknytning, og arbejder på at uddybe og gøre tilknytningen mere tryg i familierelationerne. Relationerne mellem medarbejdere og forældre bliver ofte så nære, at forældrene får mulighed for at bearbejde deres egne tidlige tilknytningserfaringer, som i mange tilfælde står i vejen for, at de kan se deres barn/børn som de er, og skabe en nær og tillidsfuld relation og tryg tilknytning til deres børn.

Behandlingen på familiecentret hviler på et eksistentielt filosofisk og psykologisk grundlag, tæt knyttet til den eksistentielle psykoterapi. Den form for terapi vi laver i gruppeterapi, individuel terapi og familieterapi er eksistentiel psykoterapi.

Vi er teoretisk funderet i udviklingspsykologi, hvor især tilknytningsteori og den neuroaffektive udviklingspsykologi udgør vores omdrejningspunkt. Det neuroaffektive felt har nær berøring med traumefeltet, som vores behandling også er centreret om.

 

Ugeprogram

 Behandlingen centrerer sig om et ugeprogram, som gentages uge efter uge. Ugeprogrammet sikrer, at forældrene får individuel terapi, gruppeterapi, familieterapi, krops-sind og bevægelse, støttet forældrebarn-aktivitet, undervisning samt morgen- og weekendmøder. Der er således behandling for psyke, krop og hoved samt uendelig mange stunder, hvor der er møder mellem forældre, medarbejdere og børn, og hvor tilstande og følelser bliver udvekslet og reguleret.

Ugeprogrammet er bygget op på en særlig måde. Fordi vi anser forældrene som nøglen til deres børns bedring og udvikling, så arbejder vi intensivt terapeutisk med forældrene 4 dage om ugen. I de 4 dage vi gør det, bliver forældrene løbende mere klar til at møde deres børn med indsigt og forståelse, til at rumme og regulere dem, til at være nærværende og modtagelige for det, som deres børn møder dem med, og til ikke at slippe kontakten med dem. Børnene deltager hver dag i miljøterapien, og får støtte og behandling i vores pasnings-og undervisningstilbud, mens deres forældre har terapi. En dag om ugen har børnene intensiv familieterapi/behandling sammen med deres forældre.

Klik på knappen herunder for at hente ugeskemaet og -programmet (PDF-filer åbneri ny fane).

To hænder fra to personer, der møder hinanden i et klap

Døgndækning

Behandlingen på familiecentret er bygget op således, at alle medarbejderne er på familiecentret i dagtimerne og deltager aktivt i behandlingsprogrammet. Vi har således koncentreret behandlingen og medarbejderne i hverdagene fra kl. 8- 15.30, hvor den intensive behandling finder sted. Efter ugeprogrammets afslutning kl 15.30, skal beboerne/familierne øve sig i det, som de i behandlingen har fået ny indsigt i, erfaret eller har lært. Som en del af miljøterapien, understøtter vi en kultur blandt beboerne, hvor de hjælper hinanden og ringer efter hjælp, hvis nogle har brug for hjælp men ikke selv kan ringe. Der er hver dag en bagvagt, som forældrene kan ringe til, hvis der opstår akutte ting, eller der er brug for hjælp til noget. Bagvagten kan kontaktes aften og nat. Forældrene får også deres kontaktpersons telefonnummer og kan ringe til vedkommende døgnet rundt.

Hvis der er brug for, at der er medarbejdere på familiecentret længere end til kl 15.30, f.eks. i tilfælde af at et barn har brug for ekstra sikkerhed/støtte, kan vi tilkalde medarbejdere, der kan være på familiecentret efter behov.

Sådanne behov finder oftest sted i starten af et behandlingsforløb, indtil vi har lært familien at kende og er kommet i gang med behandlingen. Det aftales med den enkelte kommune og koster lidt ekstra.

På torsdage er der aftenvagt. Det betyder, at en af medarbejderne møder ind kl 15.30 og er sammen med familierne, indtil kl 21. Dette primært for fælleskabets skyld, men også for at medarbejderne kan se og opleve, hvordan de forskellige familier klarer skærene om aftenen.

Behandlingsture

Vi tager 4 gange om året på tur i vores dejlige sommerhus på Møn. Vi er afsted i 4-5 dage, og vi er intensivt sammen. Det er alle familier og et passende antal medarbejdere, der er afsted. Vi laver familieaktiviteter, og vi kan også lave mere terapeutiske aktiviteter. Vi tager os altid af de situationer, misafstemninger og konflikter, der opstår, ligesom vi deler glæder og tilfredshed, når noget nyt mestres eller nye fordybende møder opstår.

Vi kan også tage med en enkelt familie i vores sommerhus på særligt tilrettelagte behandlingsture. Der er vi afsted 3-5 dage og har som regel et bestemt arbejdsmål for øje. Det aftales individuelt for de enkelte familier. Når vi er i sommerhus, er vi sammen 24/7 uden afbrydelser og får på den måde god mulighed for at se og arbejde med den mistrivsel, som er opstået i familien.

Temauger

To – tre gange om året holder vi temauge, hvor vi sætter en uge af til bestemte emner: F.eks. har vi holdt temauger om: Sundhed, ”det indre barn”, maleterapi, kontakt/isolation, ”den nære kontakt”. Formålet med disse uger er at fordybe os i emner og processer og følge dem til dørs, uden at skulle blive forstyrret af praktiske forhold.