En mor og et barn set bagfra. De holder hinanden i hånden

Terapeutisk døgn- og dagbehandling

Familiecentret tilbyder først og fremmest terapeutisk døgn- og dagbehandling til familier. Det er vores kerneydelser, som behandlingsstrukturen på familiecentret er bygget op om.

Først og fremmest indebærer terapeutisk behandling på familiecentret, at børn og forældre deltager i terapi. Alle familier deltager i familieterapi, og alle forældre deltager i individuel terapi og gruppeterapi. Nogle børn får også individuel terapi eller legeterapi.

At behandlingen på familiecentret er terapeutisk betyder, at vores primære fokus for behandlingen er på bagvedliggende vanskeligheder eller dysfunktion, tidlige traumatiske oplevelser, mangeltilstande, selvværdsproblemer og andre årsager til nutidige problemer/mistrivsel/beskyttelse/ adskillelse eller afstand i relationer.

Dette er modsat ren pædagogisk behandling, hvor fokus er på fremtiden – f.eks. hvad man kan gøre næste gang, man støder på en vanskelig situation eller relation.
Ved at arbejde terapeutisk er der mulighed for at bearbejde traumer, reparere brudte relationer og svigt, give næring til mangeltilstande, højne selvværd og derved skabe dybe forandringsprocesser og ikke mindst varige nutidige forandringer.

Vi arbejder også mere pædagogisk i forhold til at hjælpe forældrene med at lave rammer og skabe nye strategier og samværsformer/handlinger her og nu, og vi giver dem viden om, hvordan man skaber sunde relationer. Vi arbejder også konsekvenspædagogisk i forhold til at gøre forældre mere konsekvensorienterede.

Den terapeutiske behandling på familiecentret har forældrene som omdrejningspunkt. De har nøglen, til og ansvaret for de reelle forandringsmuligheder for deres børn og deres familie. Langt de fleste af de forældre, der kommer på familiecentret, er ramt af frygt, angst og uro og har et højt niveau af arousal og usikkerhed. De har brug for at forholde sig til og bearbejde deres opvækst, traumer, tilknytningsmønster, mangeltilstande, uregulerede tilstande og følelser (f.eks. angst eller depression), selvværd mm.

En mor kysser sit barn.

Ved at gøre det i et støttende og rummende miljø, får de mulighed for at behandle dem selv og deres børn på en anden måde, end de hidtil har gjort. Det kalder vi, at de bryder den psykologiske arv. De får mulighed for at møde dem selv og deres børn med indsigt, nærvær og omsorg. De får mulighed for at (gen)skabe en nær og tillidsfuld relation til dem selv og deres børn. Målet, med den terapeutiske behandling, er således at skabe autentisk og nær forbindelse mellem børn og forældre – her og nu.

Når børn viser mistrivsel på forskellige måder, er det ofte den nære og autentiske kontakt til deres forældre, de mangler eller savner. De mangler kontakt og at blive set hørt og føle sig forstået. De mangler støtte, stimulering, hjælp til selvregulering, og måske hjælp til at bearbejde specifikke oplevelser eller tilstande. Når der i løbet af behandlingen opstår dybere forbindelse mellem børn og forældre, kan deres tidligere tilknytningserfaringer bearbejdes, og en tryggere tilknytning kan udvikle sig ved mange pålidelige gentagelser af autentiske møder og dybere kontakt.

Børnene har brug for at mærke, at deres forældre er der og bliver der, og at de vil dem og kan rumme dem med alle deres sanser, følelser, tanker og handlinger. Det kræver, at forældrene er – eller bliver – kompetente forældre, som kan imødekomme deres børns basale, følelsesmæssige og udviklingsmæssige behov.

I nogle tilfælde har døgn- og dagbehandlingen en mere afklarende karakter i forhold til at vurdere, om forældrene har de nødvendige kompetencer og kan arbejde terapeutisk med dem selv på en tilstrækkelig fordybet måde.

Den terapeutiske behandling på familiecentret indeholder også: Miljøterapi, eksistentiel psykoterapi, konsekvenspædagogik, neuroaffektiv udviklingspsykologi, tilknytningsterapi, traumebehandling/terapi, relations arbejde m.m.

Læs mere om behandlingen her.

Hjemgivelser

Vi tilbyder døgn- og dagbehandling målrettet mod hjemgivelse af et barn til deres forældre. Forældre og børn som skal genforenes i deres relationer, tillid og tilknytning kan få særlig støtte og terapi til hjemgivelsesprocessen på familiecentret.

Ofte er hjemgivelse en proces, hvor dosering og tilnærmelse er væsentlige elementer i begyndelsen, og hvor stærke følelser og tilstande skal udtrykkes og rummes løbende. Det kræver en særlig viden og erfaring, som vi har på familiecentret.

Ambulante behandlingsforløb

Vi tilbyder ambulante behandlingsforløb for familier eller enkelte familiemedlemmer. Det kan være et familieterapeutisk forløb eller individuel-/gruppe-/legeterapi til et barn eller en ung. Omfang og hyppighed aftales med kommunerne.

Legeterapi til børn

Vi tilbyder legeterapi af vores uddannede legeterapeut, Anne Mette Dantoft. Hun er uddannet efter Ericametoden.

Legeterapien kan være uden forældres involvering, så barnet har et terapeutisk rum for sig selv. Det kan også være med forældrenes involvering, så der kommer et tæt samarbejde mellem barn, forældre og legeterapeut. Formålet er i så fald en større følelsesmæssig kontakt mellem barn og forældre. Det er barnets vanskelighed, problematik, personlighed og aktuelle behov der afgør forældrenes deltagelse.

Omfang og hyppighed aftales nærmere med barnets kommune og/eller den enkelte familie.

Læs en beskrivelse af legeterapi her.

Små legetøjsfigurerer i sandkasse. Brugs til legeterapi for børn

Gruppeforløb for børn

Som noget nyt tilbyder vi gruppeterapeutiske forløb for børn med angst, børn af misbrugere, børn med skolevægring, depression, spiseforstyrrelse mm. Dette er under opstart, og vi indgår gerne i samarbejde med kommuner, som har behov for opstart af en børnegruppe.

Du kan se eksempel på gruppeterapeutisk forløb for børn af misbrugere her.

Psykologiske undersøgelser

Vi tilbyder udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser. Dette kan ske i samarbejde med en sagsbehandlers § 50 undersøgelse, eller som en selvstændig rapport omkring et barns eller et ungt menneskes trivsel og aktuelle behov for støtte eller behandling.

Vi tilbyder udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelser. Dette gør vi i forbindelse med et dag- eller døgnophold, så vi har de allerbedste muligheder for at få indblik i familiens trivsel og problematikker samt udviklingsmuligheder. Vi har brug for 4 måneder til at udarbejde undersøgelsen.
Vi laver forældrekompetenceundersøgelser i overensstemmelse med Socialstyrelsens retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser. Vi laver undersøgelserne ud fra de specifikke ønsker og behov der er fra et opdragshaverens side, f.eks. ønsker om specifikke tests eller områder der ønskes særligt beskrevet og vurderet, som derfor foregår i et tæt samarbejde med de kommuner, der ønsker undersøgelserne.

Vi laver undersøgelserne som transparente og intervenerende – dvs. med fuld gennemsigtighed i design og metoder for de familier og familiemedlemmer, som undersøgelserne involverer.

Når vi laver en forældrekompetenceundersøgelse, deltager familien i dag- eller døgnbehandlingen, og vi er således en hel medarbejdergruppe, som har daglig kontakt med familien i alle mulige familiære og terapeutiske sammenhænge.

Vi holder løbende behandlingskonferencer og har dagligt observationer og faglige drøftelser om interventioner og udvikling, som alle kommer med i beskrivelsen og vurderingen. Vi er således en faggruppe af autoriserede psykologer, psykoterapeuter, socialrådgivere, pædagoger, lærere som alle har terapeutisk efteruddannelse, som er i berøring med familien og som interagerer med familien.

Derfor har vi et godt grundlag for at få et kvalificeret indblik i – og mulighed for – at vurdere både familiens aktuelle niveau af trivsel/mistrivsel og familiens udviklingspotentiale, som er det særlige en forældrekompetenceundersøgelse har til formål at beskrive og vurdere.

De kliniske skøn der foretages i løbet af undersøgelsen, f.eks. i forhold til kvaliteten af kontakt, øjenkontakt eller følelsesmæssig spejling og afstemning, bliver vurderet af over 10 højtuddannede medarbejdere. Det sikrer, efter vores overbevisning, en vis form for kvalitet og konsistens i undersøgelsens resultater.

Imedens undersøgelsen står på, er vi garanter for børnenes og familiens sikkerhed.

Psykologi treforksymbol

Traumebehandling/terapi

Vi tilbyder traumebehandling som en del af dag- og døgnbehandlingen. Dette kan være nødvendigt i familier, hvor en eller flere af medlemmerne har oplevet dybt overvældende og skræmmende og evt. krænkende oplevelser, eller hvor der er/har været udviklingstraumer i familien. Traumebehandlingen foregår særligt i den tid, der er afsat til familieterapi, familiedag og i individuel terapi til forældre og børn.

Vi kan også tilbyde særskilt traumebehandling i mere ambulant regi både for voksne og børn.
Vi kan også tilbyde TRE®-traumebehandling, som har fokus på kroppen, selvregulering og menneskers kompetence til at komme sig over traumer.

To piger, der sidder ved et bord og læser

Akuthjælp i familier

Som noget nyt tilbyder vi akuthjælp i familier. Familierne kan komme til os, eller vi kan komme til dem, hvis afstand og økonomi taler for det. Vi har mulighed for at tage en familie på en eller to ugers kriseophold for at hjælpe familien igennem en krise eller på ret kurs igen efter en vanskelig oplevelse/periode. Vi kan tilbyde at træde til, indtil en mere fast behandlingsform træder i kraft.

Supervision og faglig sparing

På baggrund af vores kvalificerede erfaring med døgnbehandling og familiebehandling siden 1986, tilbyder vi sparing og supervision til andre fagpersoner eller pleje/adoptionsfamilier, som har børn eller familier i krise i deres varetægt.

Det kan være fagpersoner, som arbejder med familier der er i mistrivsel eller har udviklingstraumer som deres omdrejningspunkt. Det kan være i arbejdet med familier, hvor børnene har psykologiske eller følelsesmæssige vanskeligheder, tilknytningsproblematikker, reguleringsvanskeligheder, udviklingsforstyrrelser eller socialiserings/relationelle udfordringer.
Eller det kan omhandle arbejdet med forældre der døjer med egne tilknytnings- og relations forstyrrelser, tidlige omsorgssvigt, forladthed, mobning, tidligere misbrugsproblematikker osv.

Vores ekspertiseområder er: Relationer, kontakt, tilknytning, neuroaffektiv udviklingspsykologi, traumeterapi, at komme ind til at mærke sanser og følelser, og få disse sanser og følelser i spil i udvekslingen mellem forældre og børn.