Pasnings- og under­visnings­tilbud

Kvinde der sidder på en madras på gulvet med fem børn

Pasnings- og undervisnings tilbuddet består både af vuggestue, børnehave og en undervisningsdel.
Tilbuddet er specielt udviklet til børn fra familier med særlige udfordringer, børn med sociale og
emotionelle vanskeligheder, traumer, angst, depression, skolevægring/isolation, manglende
tilknytning til forældrene og udad reagerende adfærd. Børn som ofte har svært ved at passe ind i en almindelig vuggestue, børnehave eller folkeskole.

Normeringen hedder 1 til 2, hvilket giver større mulighed for at arbejde på de særlige behov og giver større udviklingsmuligheder for det enkelte barn. Der udarbejdes individuelle handleplaner på hvert enkelt barn, som løbende revideres. Hvert barn bliver tilknyttet en fast
kontaktperson/kontaktlærer, som er den der har det overordnede behandlingsansvar.

I pasnings-og undervisningstilbuddet arbejder vi i et struktureret miljø. Vi anvender
konsekvenspædagogik, som pædagogisk redskab, og arbejder relations orienteret, da vi mener det er gennem opbygningen af den gode relation, at vi kan få den mest positive indflydelse på barnets
udviklings- og læringsmæssige udvikling.
Som en del af dagens program/undervisnings skema arbejder vi med morgenmøder, historiefortælling, social træning, bevægelse og de 4 grundfølelser.

Overordnet arbejder vi med at forbedre elevens trivsel, læringsmuligheder samt den følelsesmæssige og sociale udvikling via et struktureret og rummende miljø.
Vi er af den overbevisning, at vi ofte får den største behandlingsmæssige effekt og positive udvikling, når børnene får mulighed for at være en del af Familiecentrets dagligdag.
Det giver os mulighed for at skabe et nærende og støttende netværk for barnet på en anden måde, end hvis barnet opholder sig uden for vores regi i dagtimerne.

Ligeledes får vi større indblik i familiens dynamik og de behandlingsmæssige og terapeutiske behov der er i familien, hvilket giver yderligere præcision i eksempelvis beskrivelse af forældreevne.

Struktur

Morgenmøde

Vi holder samling med børnene hver dag både som en del af den sociale træning og fordi det er vigtigt for børnene at blive mødt, rummet og lande inden, de er i stand til at gå i gang med dagen. Børnene øver sig i at lytte til hinanden og rumme forskelligheder. De fortæller både gode og dårlige ting og tager emner op, hvis der er noget der er svært ved at være i pasnings- og undervisningstilbuddet.

Det er vigtigt, at de bliver mødt og rummet af nogle kompetente, imødekommende og lyttende voksne, der er klar til at hjælpe dem med de forskellige problematikker, de har hver især.

Historie fortælling

Historie fortælling ligger som regel i forlængelse af et morgenmøde. Det foregår sådan at en pædagog/lærer starter med at fortælle en historie, som for det meste handler om et emne der fylder for børnene, f.eks. en historie om en dreng der bliver mobbet. Efter historiefortællingen snakker vi om genkendelighed, og de af børnene der har lyst kan byde ind med deres tanker og oplevelser.

Til sidst åbnes der op for, at de kan fortælle deres egen historie. Det bruges som et redskab til at
lære børnene, at deres stemme og egen fortælling er vigtig, og at vise dem, at de bliver lyttet til. Det styrker deres selvværd, identitet, sociale evne og lærer dem, at det er godt og trygt at byde ind i fællesskabet.

Børn der leger i en bunke kridt

 

Konsekvenspædagogik

Som pædagogisk redskab anvender vi konsekvenspædagogik hvilket oprindeligt blev udviklet af Jens Bay. Den bygger på en eksistensfilosofisk holdning om, at et hvert menneske har frihed til at vælge sine handlinger, og at denne frihed ikke bør begrænses af andre. Den pædagogiske handling er at støtte den enkeltes forståelse for, hvordan deres handlinger spiller ind i det sociale fællesskab og bevidstgøre, hvilken retning der vælges at gå. En konsekvens er ikke en straf for forkert adfærd. En konsekvens kan både være positiv og negativ. Det er en følgevirkning af en handling, individet udfører. Barnet skal kende til konsekvensen før handlingen udføres, ellers er der tale om straf. F.eks. kan man ikke være i pasnings- eller skoletilbuddet, hvis man yder vold, og dette tydeliggøres for børnene på forhånd.

Social træning

De fleste børn, der bliver indskrevet i vores pasnings- og undervisnings tilbud, er børn der har det svært socialt. Mange af dem er ikke i stand til at være i et fællesskab ret lang tid ad gangen. De er udfordret på de sociale spilleregler, og kan ikke rumme alle de indtryk de får fra hinanden, samtidig med at de skal indlære. De har urolige nervesystemer og reagerer på hinandens uro. Mange børn har dårlige erfaring med at blive mobbet, eller også har de selv været den, der har mobbet. Derfor arbejder vi med at styrke deres selvværd, og bruger meget tid på at hjælpe dem med at socialisere sig.

De 4 grund følelser: Sorg, frygt, glæde og vrede

Grundfølelserne opstår spontant. Man mærker dem, men man kan ikke, med sine tanker og meninger, bestemme de skal være på en bestemt måde. Grundfølelserne lader sig ikke styre og regnes derfor for at være et autentisk udtryk for, hvordan en person har det.

Vi arbejder med 4 grundfølelser, så børnene lærer forskellen på særlig vrede og ked-af- det hed at kende. Det hjælper dem med at lære at udtrykke sig, regulere sig og sætte ord på deres følelser. Vi lærer børnene, at hos os og sammen med os er alle følelser tilladte, og vi hjælper dem med at rumme alle slags følelser.

En del af behandlingen er, at vi hjælper dem med at tale med deres forældre, om de følelser de har, og hjælper dem med at blive bedre til at sætte ord på deres tilstande af sig selv.

Lille dreng klar til kamp med boksehandsker på